10 Eylül 2008 Çarşamba

AB mevzuatı ne diyor?

Çeviri: Mary Işın - Cem Birder


Agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed

Garantili geleneksel ürün çeşidi olarak tarımsal ürünler ve yiyecekler


This Regulation establishes the criteria and procedures by which agricultural products intended for human consumption and foodstuffs can be recognised as traditional specialities guaranteed (TSGs * ).

Bu Yönetmelik, insanların tüketimi için üretilen tarımsal ürünlerin ve mamul gıda ürünlerinin garantili geleneksel (özel) ürün çeşidi (GÜÇ *) olarak tanınmaları için gereken kriter ve işlemlerini (tespit ediyor) belirler.


ACT

Council Regulation (EC) No 509/2006 of 20 March 2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed.

KANUN

Garantili geleneksel ürün çeşidi (GÜÇ) olarak tanınan tarımsal ürünler ve yiyecekleriyle ilgili 20 Mart 2006 tarihli 509/2006 nolu Avrupa Konseyi Yönetmeliği.


SUMMARY

An agricultural product intended for human consumption or foodstuff with a traditional composition, or produced according to a traditional production method may become a traditional speciality guaranteed (TSG). This possibility encourages the diversification of agricultural production and has positive consequences in several areas. The introduction of the designation TSG boosts farmers' revenues and maintains the population in less favoured or remote areas by promoting the rural economy. It also increases the market value of the products of economic operators, by guaranteeing that they are distinguishable from other similar products or foodstuffs. In addition, thanks to the introduction of this designation, consumers will able be to make more informed choices on the basis of clear information on the specific characteristics of the products they buy.

ÖZET

İnsanların tüketimi için üretilen bir tarımsal ürün, veya geleneksel içerikli veya geleneksel bir yöntemle üretilen bir yiyecek, garantili geleneksel ürün çeşidi (GÜÇ) olarak tanınabilir. Bu olanak, tarımsal üretiminin çeşitlenmesini teşvik eder ve birçok yönden olumlu sonuçlara yol açacaktır. GÜÇ statüsünün getirilmesi, çiftçilerin gelirlerini arttırmakta ve kırsal ekonomiyi destekleyerek daha az gelişmiş veya (metropollere) uzak yörelerin nüfusunun azalmamasını sağlar. Aynı zamanda benzer ürünler ve yiyeceklerden farklılıklarını garantileyerek ekonomide rol alan ürünlerin piyasa değerini arttırır. Ayrıca, bu statünün ve işaretlemenin getirilmesiyle, tüketiciler satınaldıkları ürünlerin özellikleriyle ilgili açık bilgilere dayanarak daha bilinçli seçimler yapabileceklerdir.

The register of products

TSGs recognised at Community level are entered into a register, which is kept by the Commission. They are divided into two lists according to whether or not the use of the name is reserved to those producers who comply with the product specification. A product may only be registered if:

 • it is produced using traditional raw materials;
 • it is characterised by a traditional composition or by a method of production/processing that corresponds to a traditional production/processing method.

In order to be registered, the name must:

 • be specific in itself;
 • indicate the specific character of the agricultural product or foodstuff.


Ürünlerin Kayıt Edilmesi
AB düzeyinde tanınan GÜÇ'ler Komisyon tarafından tutulan bir kayıt defterinde kaydolunur. Bu ürünler, adların özelliklerine uyan üreticilerden başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığına göre iki liste halindedir.

Bir ürün sadece ve ancak aşağıdaki tüm şartlara uyduğu takdirde kayıt edilebilir:

 • Geleneksel hammaddelerle üretilmeli;
 • Geleneksel yapılandırılmaya (kompozisyona) sahip veya geleneksel üretim/işleme yöntemine eşit bir yöntemle üretilmeli.


Kaydolunması için, ürün adının aşağıdaki şartlara uyması gerekir:

 • Kendine özgü bir ad olmalı;
 • Tarımsal ürün veya yiyeceğin özelliğine işaret etmeli.

Names that refer only to claims of a general nature used for a set of products or provided for by a particular piece of Community legislation, and names that are misleading for consumers cannot be registered. In addition, these rules apply without prejudice to Community rules governing intellectual property or concerning geographical indications and trademarks.Product specification

Ürün özellikleri

In order to be recognised as a TSG, an agricultural product or foodstuff must comply with the product specification, and must include the following elements:

 • the name, given in one or more languages, and an indication whether the application for registration is being made with or without reservation of the name;
 • the description of the product, with an indication of its main physical, chemical, microbiological and organoleptic properties;
 • the description of the production method to be applied by the producers, including where relevant the nature and characteristics of the raw materials or ingredients used and the manufacturing method;
 • the key elements that define the product's specific character;
 • the key elements that demonstrate the product's traditional character;
 • the minimum requirements and procedures for checking its specific character.


Bir ürünün "GÜÇ" olarak tanımlanabilmesi için, tarımsal ürün veya mamul gıdaların, ürün özelliklerini taşıması ve aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

 • İsim, bir veya birden çok dilde, ve kayıt başvurusunun isimrezervasyonu ile yapılıp yapılmadığı bilgisi;
 • Ürün tanımı, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve organoleptik özellikleri ile;
 • Üretim metotlarının tasviri ve bu süreçte kullanılan hammaddelerin doğası ve karakteristik özellikleri;
 • Ürünün asıl özelliğini tanımlayacak ana unsurlar;
 • Ürünün geleneksel karakterini tanımlayacak ana unsurlar;
 • Ürün özelliklerini tespit edecek asgari koşul ve yöntemler.Application for registration

Kayıt için Müracaat

The application for registration may be made only by a group of producers or processors. A joint application may be submitted by several groups originating from different Member States or third countries.

Kayıt müracaatı sadece bir grup üretici veya işletici tarafından yapılır. Farklı üye ülkeler veya üçüncü ülkelerde bulunan bir kaç grup da ortak müracaat yapabilir.


The application for registration must include:

 • the name and address of the applicant group;
 • the product specification;
 • the name and address of the authorities or bodies verifying compliance with the provisions of the product specification and their specific tasks;
 • the documents that demonstrate the specific nature and traditional character of the product.


Kayıt müracaatı aşağıdakileri de içermelidir:

 • Müracaat eden grubun adı ve adresi;
 • ürünün özellikleri;
 • ürün özelliklerine uyulduğu doğrulayan yetkili kuruluş veya kurumların adları ve adresleri and their specific tasks ANLAMADIM;
 • ürünün özellikleri ve gelenekselliğini gösteren belgeler.


Applications are to be lodged with the Member State where a group is established. The Member State examines it and initiates a national objection procedure, ensuring adequate publication of the application and providing for a reasonable period in which any natural or legal person having a legitimate interest and established or resident on its territory may lodge an objection. Then it forwards the completed application to the Commission, including a declaration that all the conditions have been met.


Müracaatlar, grubun bulunduğu Üye Devlete yapılır. Üye Devlet, inceler ve ulusal düzeyde, uygun şartlarda başvurunun yayınlanma şartlarını yerine getirme koşulunda ve sivil veya hukuk çerçevesinde yetkili kişilerce, veya yerleşim alanında itiraz hakkı oluşturabilecekler için, yeterli bir süre sağlayarak, ulusal düzeyde bir itiraz etme işlemini başlatır.
Tamamlanmış işlemler, doğruluğu yazılı olarak teyit edilerek, komisyona aktarılır.

Where an application for an agricultural product or foodstuff comes from a group in a third country, it has to be sent to the Commission either directly or through the authorities of that country.


Tarımsal ürün veya yiyecek için yapılan müracaatın üçüncü bir ülkede bulunan bir gruptan gelmesi durumunda, ya doğrudan ya da ülkenin yetkili kurumlarca Komisyona yollanması gerekir.Examination by the Commission

Komisyon İncelemesi


The Commission shall check, within a maximum of twelve months, that the application is justified and that it meets all the necessary conditions. Each month, it makes public the list of the names for which registration applications have been submitted. If the conditions are met, it publishes in the Official Journal of the European Union the name and address of the applicant group, the product specification and the name and address of the authorities or bodies verifying compliance with the provisions of the product specification. If the conditions are not met, the Commission will reject the application for registration.


Komisyon başvurunun geçerliliğini ve tüm gerekli koşullara uygunluğunu, 12 aydan uzun olmamak kaydıyla, kontrol ve teyit eder. Her ay, kayıt başvurusunda bulunan isimler halka açık bir şekilde yayımlanır/duyurulur. Koşulların sağlandığı anlaşıldığı takdirde, AB Resmi Gazetesi'nde başvuru yapan grup adı ve ilgili adres, ürün özellikleri, ve başvurunun gerekli koşullara uygunluğunu onaylayan kurum/kişi bilgileri yayımlanır.Objections

İtirazlar

Within six months from the date of publication in the OJ, any Member State, third country, natural or legal person having a legitimate interest may object to the registration proposed by lodging a duly substantiated statement. They must show that either the conditions have not been meet, or that the name is already in lawful use, is renowned and is economically significant for similar agricultural products or foodstuffs.

Where the Commission receives no admissible objection, it will register the name.

Where the Commission judges the objection to be admissible, it invites the interested parties to engage in the appropriate consultations. If they reach an agreement within six months, they notify the Commission of all the factors that enabled that agreement to be reached, including the opinions of the applicant and the objector. If no agreement is reached, the Commission takes a decision, bearing in mind traditional fair practice and the actual likelihood of confusion. If the Commission takes the view that compliance with the conditions of the product specification of an agricultural product or foodstuff registered as a TSG is no longer ensured, it must initiate the procedure for cancelling the registration.


Amending the product specification

Ürün özelliklerinde değişiklik getirilmesi

A group established on the territory of a Member State or in a third country may submit a request to the Commission for the amendment of a product specification either directly or through the authorities of the country in question.

Üye devlet veya üçüncü ülkede bulunan bir grup, ya doğrudan veya ülkenin yetkililerin aracıyla ürün özelliklerinde değişiklik getirilmesi için Komisyona dilekçe verebilir.Names, indication and symbol

İsimler, işaret ve sembol

Only producers complying with the product specification may refer to a TSG on the labelling, advertising or other documents relating to an agricultural product or foodstuff. Where reference is made to a traditional speciality guaranteed on the labelling of an agricultural product or foodstuff produced within the Community, the registered name is to be accompanied either by the Community symbol or the indication "traditional speciality guaranteed". From the date of publication, all names entered in the register must be used in accordance with the rules stated above.

Registered names may be used in labelling, even if they do not correspond to the product specification. In such cases, it is not permitted to indicate "traditional speciality guaranteed", the abbreviation "TSG", or the associated Community symbol on the labelling. In addition, at the group's request, a TSG may be registered with reservation of the name, unless the same name is already in lawful use, is renowned and is economically significant for similar agricultural products or foodstuffs.

"GÜÇ" tanımı ile ilgili olarak, tarımsal ürün veya mamül gıda ürününü etiketleme, reklam ve diğer ilgili dokümanlara ilişkilendirme haklarından sadece bu ürünlere ait koşulları yerine getiren üreticiler faydalanabilir. Üretici topluluklar tarafından garantili geleneksel ürün çeşidine atıfta bulunulan tarımsal ürün veya mamul gıda ürünlerinde etiketlemelerde, tescillenmiş isim (marka), ya ilgili üretici topluluğu sembolü ile, ya da "garantili geleneksel ürün çeşidi" ibaresi ile birlikte kullanılır. Yayın tarihinden itibaren, kayıt altına alınmış tüm isimler yukarıdaki kurala uygun olarak uygulanır. Kayıtlı isimler ürün özelliklerine uymasa da kullanılabilir. Ancak bu gibi durumlarda, "garantili geleneksel ürün çeşidi", kısaca "GÜÇ" ibaresi veya üretici topluluk sembolünü kullanmak yasaktır. İlave olarak, üretici grup talebi doğrultusunda, aynı isim bir başka benzer ürün için yasal olarak kayıt altına alınmamış ise, ilgili üretime ait "GÜÇ" rezerve edilen isim ile birlikte kayıt altına alınabilir.

Official controls

Resmi kontroller

The control of the obligations established by this Regulation may be carried out by authorities designated by the Member States or by a control body operating as a product certification body. The costs of such verification are to be borne by the operators subject to those controls. In respect of agricultural products and foodstuffs originating from a third country, verification of compliance with the product specification must be ensured by one or more public authorities designated by the third country or by one or more product certification bodies.

A producer intending to produce a traditional speciality guaranteed for the first time must notify this fact to the authorities of the Member State. A third country producer intending to produce a traditional speciality guaranteed for the first time must notify this fact to the designated authorities or bodies.Bu yönetmelikçe tanımlanan gerekli koşulların kontrolü Üye ülkeler tarafından belirlenen kurumlar veya tanımlanacak bir ürün sertifikasyon kurumunca gerçekleştirilir. İlgili çalışmalara ait hizmet bedelleri üretici tarafından karşılanır. Üçüncü ülkeler için yapılacak kontrollerde, üçüncü ülke tarafından veya sertifikasyon kurumlarınca belirlenecek bir veya daha fazla sayıdaki yetkili kamu kurumunca gerçekleştirilir.

İlk kez "GÜÇ" adı altında ürün üretecek olan/üretmek isteyen üreticiler, bu konuda üye ülke ilgili yetkili kurumlarını bilgilendirirler. Üçüncü ülkelerde ilk kez "GÜÇ" adı altında ürün üretecek olan/üretmek isteyen üreticiler, bu konuda yetkilendirilmiş (yerel) kurum veya kişileri bilgilendirirler.

Protection

Koruma

The Member States must take the necessary measures to ensure legal protection against any misuse or misleading use of the term "traditional speciality guaranteed", the abbreviation TSG and the associated Community symbol and against any imitation of names registered and reserved. Registered names must be protected against any practice liable to mislead the consumer, including practices suggesting that a product is a traditional speciality guaranteed recognised by the Community.

Üye Devletler, "garantili geleneksel ürün çeşidi" terimi, GÜÇ kısaltması ve buna bağlı AB sembolu, ve kayıtlı ve rezerve edilmiş isimlerinin yanlış veya aldatıcı şekilde kullanılmasına karşın hukuki koruma sağlayacak gerekli tedbirler almalıdır. Kayıtlı isimler, ürünün AB tarafından tanınan bir garantili geleneksel özel ürün olduğunu düşündüren uygulamalar dahil tüketiciyi yanıltabilecek her türlü uygulamaya karşı korunmalıdır.Committee procedure

Komite işlemleri

The Community is assisted by the Standing Committee on Traditional Specialities Guaranteed .

Garantili Geleneksel Özel Ürünler Daimi Komitesi, AB'e yardım eder.Fees

Ücretler

The Member States may charge a fee to cover their costs, including those incurred in examining applications for registration, statements of objection, applications for amendments and requests for cancellations under this Regulation.


Üye Devletler, kayıt müracaatlarını, itirazlarını, değişikliklerin getirilmesi müracaatları ve iptal isteklerini incelemek için yapılan masraflarını karşılayacak bir ücret isteyebilir.

---